FORE KAZIK YAPIM YÖNTEMİ

Posted by on 3 Ağustos 2015

FORE KAZIK

Ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanan fore kazık yöntemi ile iksa sistemleri ve temel altı kazıkları teşkil edilmek suretiyle yapı yükünün taşıma gücü yüksek olan sağlam zemine aktarılması ve/veya derin kazıların ankraj ve göğüslemelerle birlikte güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Fore Kazık Uygulaması Metafor Zemin

 

Metafor Zemin tarafından uygulama alanı bulunan fore kazık yönteminin yapım yöntemi aşağıda sunulmuştur.
FORE KAZIK YAPIM YÖNTEMİ

Zemin içerisinde açılan bir kuyuya konulan donatılar ve üzerine dökülen, kuyuyu tamamen dolduracak şekilde, beton ile yerinde imal edilen kazıklardır. Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağı alanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir.

1. FORE KAZIK YAPIM YÖNTEMİ

Bu yapım yöntemi fore kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Uygulamada TS 3168–EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar–Delme (Fore) Kazıklar (Yerinde Dökme Betonarme Kazıklar) standardı esas alınacaktır.

2. ÇALIŞMA SAHASININ HAZIRLANMASI:

İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır.
Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makinelerinin on cm ’den fazla batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılacaktır. Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılacaktır.
Çalışma sahasında uygun yüzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalması sağlanacaktır.
Foraj malzemesi ve yer altı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılarak çalışma sahasının bozulması önlenecektir.

3. ZEMİN BİLGİLERİ:

Uygulama projeleri ve yapım yöntemleri zemin raporlarına göre belirlenecektir.

4. ÇEVRE BİLGİLERİ:

Yer altında ve üstündeki delmeyi zorlaştıran beton ve çelik engeller, altyapı kanalları resmi kuruluşlara yazılı tespit yaptırılarak işveren tarafından kaldırılması sağlanacaktır.

5. KAZIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE İMALAT TOLERANSLARI

Kazıkların zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibi tarafından tek tek yapılacaktır.
Kazıkların planda, düşeyde ve eğimindeki sapma miktarları toleransları aşamaz.
Kazıkların yerleştirme sırası daha önce yapılmış olan kazıkları yerlerinden yatay ve düşey doğrultularda minimum derecede hareket ettirecek şekilde olacaktır.
Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden zayıf zeminde 3 çap, sadece ön muhafaza borusunun yeterli olduğu sıkı zeminde 1 çap çevresinde delgi yapılma….., imalat atlamalı olarak sürdürülecektir.

6. DELGİ İŞLERİ

6.1. Genel
Delme, yerinde dökme, betonarme, Ø65-150cm çaplarında kazıkların delme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip kendi boru sürebilen, teleskobik kuleli hidrolik delgi makineleri ile yapılacaktır.
Delme kil matkabı ile yapılacak, sert tabakaların geçilmesinde kaya matkabı ve gevşek sulu zeminlerde gerekirse kova kullanılacaktır.
Kayadaki soket boyu için projesinde standartlara uygun olarak belirlenmiş gelen yükleri taşıyabilecek soket boyu kontrol edilerek uygulanacaktır. Proje müellifinin öngördüğünden daha zayıf veya daha sert, farklı bir zeminle karşılaşılması durumunda, zemin sınıflarının derinliğe göre değişimini gösteren kuyu logu doldurulacak ve gerekli düzeltmeler yaptırılacaktır.
Delmeye, gerekli proje derinliğine ulaşıncaya dek, seçilen yöntemlerle devam edilecektir.

6.2. Muhafaza Boruları
Muhafaza borularının, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılması gereklidir.

  • Yeraltı suyunda akıntı bulunuyorsa veya artezyen (hareketli su) yapıyorsa, betonun yıkanması ve agregasından ayrılma tehlikesi olduğunda;
  • Kazıkların yumuşak ve çökme tehlikesi olan zemin katmanlarının içinde bulunduğu durumlarda;
  • Zemin özelliklerine ve zeminin kendini tutabilme yeteneğine göre;

Muhafaza borulu çalışma kararı Temeltaş tarafından verilecektir. Zemin özelliklerine ve zeminin kendini tutabilme yeteneğine göre gerekmediği taktirde, veya alternatif delme yöntemleri seçilerek muhafaza borusu kullanılmayacaktır. Kullanılan beton miktarının hesabında, muhafaza borularının iç ve dış çap (Ø670/750mm, Ø800/880mm, Ø920/1000mm) ölçüleri dikkate alınmalıdır.

6.3. Muhafaza Borularının Zemine İndirilmesi ve Geriye Çekilmesi
Delme işlemi, yer altı su seviyesinin üstünde bile olsa, çelik boruların zemine inişi, boru içi malzemenin dışarı çıkarılmasından önde gidecektir ve boru alt ucu her zaman delme kotu altında bulunacaktır. Geçici muhafaza boruları dökülen betonun işlenebilirliğini kaybetmeden önce çıkartılacaktır, ancak betonla boru arasında “sarılma/(necking)” ya meydan verilmemesi için muhafaza borusu çekilirken betonun eklenmesine de devam edilecektir. Her an boru içinde yaklaşık 2m yüksekliğinde taze beton kalmalıdır.
Ancak muhafaza borulu çalışmada “sarılma” ya izin verilmemesi kaygısıyla kuyu boyunca beton doldurulup daha sonra muhafaza borularının çekilmesi yoluna kesinlikle gidilmeyecektir. Muhafaza boruları her biri içinde yaklaşık 2m yüksekliğinde beton kalacak şekilde birer birer çekilerek zeminin muhafaza borusunu sıkması dolayısıyla makinenin muhafaza borusunu çekme zorluğu yaşamasına izin verilmeyecektir.

6.4. Sulu Zeminlerde Delgi

6.4.1.Yeraltı Suyu İçinde Delgi
Yeraltı su seviyesi altında delgi yapılırken, delgi içindeki su seviyesi devamlı olarak yüksek tutularak, kuyudan boşaltılan zeminin basıncı yer altı su seviyesinin üzerinde tutulan su basıncıyla karşılanacaktır. Özellikle ince kumlu ve milli zeminlerde, delgi aletleri kuyunun dışında iken, kuyudaki su seviyesi yeraltı su seviyesinin yaklaşık 2m üstünde olacaktır ve bu farklı su seviyesi bütün delgi süresince temin edilecektir.

6.4.2.Basınçlı Su Seviyesi Halinde Delgi
Delgi işi yapılırken basınçlı yer altı suyu tabakası delinmesi bekleniyorsa, muhafaza borusu, bu tabakaya ulaşmadan önce en yüksek artezyen basıncını karşılamaya yeterli basınçtaki su ile doldurulacaktır.Artezyen su basıncının olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüt varsa delme yüksek su sütunu ile yapılacaktır. Artezyen üst seviyelerde ise, o bölüm muhafaza borusu ile geçilebilir. Ayrıca bentonitli delgi yapılabilir.

6.4.3.Zeminde Akma Belirtileri
Bu gibi durumlarda madde 6.3 ve 6.4’teki koşullar geçerli olacaktır.

6.5. Bentonit Çamuru Kullanılması
Sözleşmede ve teknik şartnamede özellikle belirtildiği ve muhafaza borusunun yeterli olmadığı hallerde doğal veya sentetik bentonit çözeltisi kullanılarak kuyuların duraylığı sağlanacaktır. Bentonit çamuru, delgi esnasında ve betonlama işlemi süresince delik duvarlarının göçmesini önleyecek seviyede tutulacaktır.

6.5.1.Bentonit Çamuru
Bentonit tozu, su ile tamamen karıştırılacak ve 12 saat bekletilecektir. Bentonit çamurunda kullanılacak bentonit tozu, kazık deliği çeperinin duraylığını sağlayacak miktarda ve tercihen ağırlıkça %5 nispetinde olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde katkı maddeleri de kullanılabilir.

6.5.2.Deneyler
Bentonit çamurunun kalitesi, viskozitesi ve aşağıda belirtilen parametreler deneyler ile kontrol edilecektir.

Kullanılmamış Bentonit Çamuru: Yeni karıştırılmış bentonit çamurunun yoğunluğu her iş günü ölçülecektir. Ölçümler 0.01 kg/ı hassasiyetle yapılacaktır. Taze karıştırılmış bentonit çamurunun yoğunluğu en fazla 1.08 kg/? olacaktır.
Kazık Deliği İçine Pompalanan Bentonit: Delik içine doldurulan bentonit çamurundan alınan numuneler üzerinde gerekli kalite kontrol deneyleri gerçekleştirilecektir. Mursh hunisinde 35-41s’ viskozite iyi bir değerdir. Kuyudan çıkan bentonitin iki havuzda çökeltilmesi veya kum ayrıştırıcısından geçirilerek arındırılması yararlı olmaktadır.

6.5.3.Diğer Hususlar
Bentonitin ve çalışma esnasında oluşan çamurun, şantiyenin geneline yayılmaması ve imalat yapılan alanda tutulması için tüm önlemler alınacaktır. Tekrar kullanılmayacak bentonit çamuru şantiyeden derhal uzaklaştırılacaktır.

7. DONATI KAFESİ HAZIRLANMASI VE KUYULARA İNDİRİLMESİ

7.1. Betonarme demirlerin üretici firmasından üretim ve çekme deney sertifikası alınacaktır.
7.2. Demirler kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak, kaldırma esnasında dağılmaması için iç halkaları ile kafes haline getirilecektir.
7.3. Donatı kafesinin kirlenmemesi için donatı montaj sahası ve foraj sahası temiz tutulmalıdır.
7.4. 12 m’yi geçen kafeslerin eklenmesi için bağ teli kullanılacak, donatı kafesinin çok ağır ve uzun olması halinde bağlantı kaynakla veya gerekirse klemens gibi bağlantı elemanıyla yapılacaktır.
7.5. Hazırlanan donatı kafesi beton pas payı takozları ile teçhiz edilip, servis vinci kullanılarak, kafesin dağılmaması için doğru yerinden yavaşça kaldırılıp taşınacak ve kuyulara indirilecektir.
7.6. Kuyulara indirilen donatının, üst yapı için gerekli filiz boyu kadar dışarıda kalmasına dikkat edilecek, donatı kaçmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

8. KAZIKLARIN BETONLANMASI

8.1. Beton, gerekli deney raporlarını ve istenilen zaman, miktar ve süreklilikte hizmet verebilen firmalardan temin edilecektir.
8.2. Delme işlemi biter bitmez hemen donatı yerleştirilerek kısa sürede, en geç aynı gün beton dökümüne geçilecektir.
Hemen betonlanmaya imkan bulunmadığı durumlarda geçen süre içinde kazık tabanında bir şişme olur ve donatı kafesini zemin yukarı iterse, donatı çıkarılarak, yeniden delik içi tarama ve kazık içi temizliği yapıldıktan sonra beton dökümü gerçekleştirilecektir. Şişme riski olması halinde tabanın, şişme derinliği kadar fazla delinebilir.
8.3. Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben 20cm çapındaki, hunili betonlama borusu servis vinciyle kuyu içine indirilecek ve betonlama, boru yardımıyla yapılarak betonun ayrışması önlenecektir.
Betonlama borusu aşağıdaki şartları sağlayacaktır.

  • Boru çeperleri temiz, eğilme ve burkulmalara dayanabilecek mukavemette olacaktır.
  • Ek yerleri su sızdırmaz olacak ve kalın dişli manşonlar kullanılacaktır.
  • Betonlama başlamadan önce tremie borusu 1 m kadar kuyu tabanında yukarı çekilecektir.

8.4. Betonlama borusu ile çalışmada kuyu başında betonun yüksek slamplı olması (katkılı betonda 16-18 cm değerine sahip) ve prize başlama süresi ise minimum 3 saat olmalıdır.
8.5. Betonlama, beton pompası veya doğrudan boşaltma ile sürekli bir şekilde yapılacaktır. Döküm hızı en az 15 m³/saat olacak şekilde deliğe doldurulacaktır. Daha düşük hızlarda dökülen beton boruda birkinti yapacağından beton hızının sabit tutulmasına özen gösterilecektir.
8.6. Yeraltı suyunun veya bentonit çözeltisinin betonla karışmasını önlemek için betonlama borusu sürekli ve en az 1 m beton içinde kalacaktır.
8.7. Beton kuyu içinde yükseldikçe, betonlama borusu parça parça kısaltılacak ve betonlama işlemi kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir.
8.8. Betonlama bittikten sonra, beton taze iken kazık üst kotuna göre tesviye edilecektir.

9. KAZIKLAR İÇİN BETON KÜP NUMUNELER

Sözleşme veya teknik şartnamede belirtilmemişse numune alma ve deney işlemi TS 3168 EN 1536’ da belirtildiği gibi EN 206’ ya uygun olarak yapılacaktır.

10. KAYITLARIN TUTULMASI RAPORLAMA

Fore kazık imalatında beher kazık için TS 3168 Standardı esaslarına uygun aşağıdaki listelenen bilgiler kayda geçirilecektir. E.No:7FK, FORE KAZIK ŞANTİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU doldurulacaktır.
1) Kazık yeri, numarası ve üst kotu,
2) Kazık foraj derinliği ve taban kotu, kaplama borusu sürüldü ise derinliği,
3) Delme başlangıç ve bitim zamanı,
4) Beton başlangıç ve bitim zamanı, beton miktarı,
5) Kullanılan beton niteliği,
6) Kullanılan donatının tanımı
7) Açıklamalar kısmında geçilen zemin tabakaları ve kotları ve varsa diğer özel bilgiler yer alır.

11. İMALATLARIN KONTROLÜ

İmalatların kalite kontrolü YY.09 “Ölçme ve İmalat Kalite Kontrol İşleri”ne, kullanılan malzemelerin kalite kontrolü ise T06 “Malzeme Kabul Kriterleri”ne uygun olarak yapılacaktır.

 

Metafor Zemin

Fore Kazık Uygulaması

foe kazık iksa metafor inşaat fore kazık fiyatları

 

fore kazık nedir, fore kazık hesabı, fore kazık taşıma gücü hesabı, fore kazık demir beton hesabı, fore kazık yöntemi hakkında, fore kazık maliyeti, fore kazık birim fiyatı,fore kazık fiyatları, istanbul temel altı fore kazık

,fore kazık makinası,fore kazık hesabı,fore kazık uygulaması,fore kazık nasıl yapılır,fore kazık nedir ne işe yarar,fore kazık çeşitleri,fore kazık makinası parçaları,fore kazık firmaları istanbul,fore kazık imalatı,fore kazık ingilizce,fore kazık adana,fore kazık animasyon,fore kazık avantajları,fore kazık ankara,fore kazık ankraj,fore kazık ankraj nasıl yapılır,fore kazık ankraj hesabı,fore kazık ankara firmaları,fore kazık aralıkları,fore kazık antalya,fore kazık beton dökümü,fore kazık bursa,fore kazık başı kırımı
,fore kazık birim fiyat tarifi,fore kazık başlık kirişi,fore kazık bentonit,fore kazık betonu,fore kazık birim fiyat,fore kazık beton hesabı,fore kazık birim fiyatları 2015
casagrande ,fore kazıkcmv ,fore kazıkcnn ,fore kazık,fore kazık çakma makinaları,fore kazık çapları,fore kazık çakılması,fore kazık çalışması,fore kazık çakma
,fore kazık çalışmaları,fore kazık çizimi,fore kazık çapı,fore kazık çanakkale,fore kazık demir donatısı,fore kazık ders notları,fore kazık demir imalatı,fore kazık demiri
,fore kazık donatı detayı,fore kazık demir metrajı,fore kazık donatı hesabı,fore kazık deprem,fore kazık deneyleri,fore kazık derinliği,fore kazık etriye hesabı,fore kazık ekşi
,fore kazık ekipmanları,fore kazık elazığ,fore kazık excel,fore kazık esenyurt,fore kazık erzurum,fore kazık eskişehir,fore kazık ekipman,fore kazık ekipmanı,fore kazık firmaları,fore kazık fiyatları 2015,fore kazık firmaları adana,fore kazık firmaları ankara,fore kazık fiyatları,fore kazık firmaları izmir,fore kazık fiyatları 2015,fore kazık fiyatları 2015,fore kazık fiyatları ankara,fore kazık gebze,fore kazık gaziantep
,fore kazık güvenlimi
,fore kazık jet grout
,fore kazık taşıma gücü hesabı
,fore kazık iş güvenliği
,fore kazık taşıma gücü
,fore kazık işlerinde iş güvenliği
geoteknik ,fore kazık
geotem ,fore kazık
,fore kazık hesabı excel
,fore kazık hesabı xls
,fore kazık hesap programı
,fore kazık hangi zemine uygulanır
,fore kazık hesaplama programı
,fore kazık hangi durumlarda uygulanır
,fore kazık hakkında bilgi
,fore kazık hesaplaması
,fore kazık hesaplamaları
ımt ,fore kazık
,fore kazık iş ilanları
,fore kazık izmir
,fore kazık ihaleleri
,fore kazık iksa
,fore kazık iş makinası
,fore kazık isg
,fore kazık istanbul
,fore kazık jeoloji mühendisi
,fore kazık kırımı
,fore kazık kaç para
,fore kazık kılıf
,fore kazık kazaları
,fore kazık kuşak kirişi
,fore kazık kiralama
,fore kazık köprü
,fore kazık kontrol formu
,fore kazık kelly
,fore kazık konya
liber ,fore kazık
,fore kazık metre fiyatı
,fore kazık makinası ne işe yarar
,fore kazık makineleri
,fore kazık makinası nedir
,fore kazık makale
,fore kazık makinası video
,fore kazık makinası markaları
,fore kazık maliyeti 2015
,fore kazık nedir
,fore kazık nedir pdf
,fore kazık nedir yapı
,fore kazık ne zaman uygulanır
,fore kazık imalatı nasıl yapılır
,fore kazık operatörü
,fore kazık operatörü maaşları
,fore kazık operatörü arayan firmalar
,fore kazık ostim
,fore kazık operatör belgesi
,fore kazık osilatör
,fore kazık oyunu
,fore kazık makinası operatörü
,fore kazık makinası operatörü arayanlar
,fore kazık işçilik oranı
,fore kazık önü kaplama
,fore kazık önü prekast panel kaplama
,fore kazık ölçüleri
,fore kazık ömrü
,fore kazık önü prekast panel
,fore kazık örnek proje
,fore kazık ödev
,fore kazık makinası özellikleri
,fore kazık sözleşme örneği
,fore kazık makinaları özellikleri
,fore kazık pdf
,fore kazık projesi
,fore kazık pozu
,fore kazık programı
,fore kazık paspayı
,fore kazık projesi dwg
,fore kazık projelendirme
,fore kazık proje
,fore kazık ppt
,fore kazık pendik
,fore kazık risk analizi
,fore kazık ruhsatı
,fore kazık radye temel
,fore kazık rize
,fore kazık resimli anlatım
,fore kazık üzerine radye temel
,fore kazık soket boyu
,fore kazık sözleşmesi
,fore kazık standartları
,fore kazık süreklilik testi
,fore kazık samsun
,fore kazık sistemi
,fore kazık satılık
,fore kazık su yalıtımı
,fore kazık statik hesabı
,fore kazık şartnamesi
,fore kazık şirketleri
,fore kazık şantiye şefi
,fore kazık şartname
,fore kazık teknik şartname
,fore kazık yükleme deneyi şartnamesi
,fore kazık temel
,fore kazık teknik şartnamesi
,fore kazık testleri
,fore kazık teslim formu
,fore kazık trabzon
,fore kazık temel nedir
,fore kazık teslim tutanağı
,fore kazık temel uygulaması
,fore kazık tasarımı
,fore kazık uygulaması pdf
,fore kazık uygulaması video
,fore kazık uygulaması nedir
,fore kazık uygulama
,fore kazık uzunluğu
,fore kazık uygulama fiyatları
,fore kazık uygulama aşamaları
,fore kazık uygulama alanları
,fore kazık ümraniye
,fore kazık video
,fore kazık vikipedi
,fore kazık ve ankrajlı iksa
,fore kazık videoları
,fore kazık ve radye temel mi
,fore kazık ve ankraj
,fore kazık ve ankrajlı duvar
,fore kazık ve ankraj nedir
,fore kazık vibro
,fore kazık ve mini kazık
,fore kazık yükleme deneyi
,fore kazık yapılması birim fiyat
,fore kazık yönetmeliği
,fore kazık yapım yöntemi
,fore kazık yapımı
,fore kazık yöntemi
,fore kazık yurtdışı
,fore kazık yükleme testi
,fore kazık yapım aşamaları
,fore kazık youtube
,fore kazık zemin
zemintaş ,fore kazık
zetaş ,fore kazık
zemar ,fore kazık
,fore kazık firmaları 1
,fore kazık fiyatları 2012
2.el ,fore kazık makinesi
2 el satılık ,fore kazık makinaları
sahibinden 2.el ,fore kazık

Posted in: Uygulamalar
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.